zondag, 15 december 2019

Agenda

15 december

        9.30 ds. P.W. Dekker, Wierden

16 december

        19.30 College van Kerkrentmeesters

22 december

        9.30 dhr. L. Blees, Damwoude

24 december

        21.30 Kerstavond. Gez. dienst in Geref. kerk

25 december

        10.00  Kerstfeest

26 december

        9.30 ds. J.M. v.d. Mark, Wolvega, Gez. dienst in Herv. kerk

29 december

        9.30  ds. P. Dijkstra

31 december

        19.30  ds. J.G. Arensman, Drachten

1 januari

        10.00 ds. P.Dijkstra. Gez. dienst in Herv. kerk

5 januari

        9.30 ds. H.F. de Vries, Dokkum

12 januari

        9.30 ds. J. Huitema, Drachten

13 januari

        19.30 Diakonie

19 januari

        9.30 ds. R. A. Wouda, Zwijndrecht

Johannes de doper

 

Mattheüs 11: 2 - 11

 

Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen,

en zei tegen Hem: Bent U het Die komen zou, of verwachten wij een ander?

En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet:

blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen; melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen; doden worden opgewekt en aan armen wordt het Evangelie verkondigd;

en zalig is hij die aan Mij geen aanstoot neemt.

 

Jezus' getuigenis over Johannes

 

Toen dezen weggingen, begon Jezus tegen de menigte te zeggen over Johannes: Waar bent u in de woestijn naar gaan kijken? Naar een riet dat door de wind heen en weer bewogen wordt?

Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar iemand in kostbare kleding gekleed? Zie, zij die kostbare kleding dragen, zijn in de huizen van de koningen.

Maar waar bent u dan naar gaan kijken? Naar een profeet? Ja, Ik zeg u, zelfs naar veel meer dan een profeet.

Want hij is het over wie geschreven staat:

Zie, Ik zend Mijn engel voor Uw aangezicht, die voor U uit Uw weg gereed zal maken.

Voorwaar, Ik zeg u: Onder hen die uit vrouwen geboren zijn, is niemand opgestaan die groter is dan Johannes de Doper; maar wie de minste is in het Koninkrijk der hemelen, is groter dan hij.

3 advent

Psalm 146

 

 

De HEERE is getrouw

 

Halleluja!

 

Mijn ziel, loof de HEERE.

Ik zal de HEERE loven in mijn leven,

ik zal voor mijn God psalmen zingen zolang ik er nog ben.

Vertrouw niet op edelen,

op het mensenkind, bij wie geen heil is.

Zijn geest gaat uit hem weg, hij keert terug tot zijn aardbodem;

op die dag vergaan zijn plannen.

Welzalig is hij die de God van Jakob tot zijn hulp heeft,

die zijn verwachting stelt op de HEERE, zijn God,

Die hemel en aarde gemaakt heeft,

de zee en al wat daarin is;

Die voor eeuwig de trouw bewaart,

Die de onderdrukten recht doet,

Die de hongerigen brood geeft.

De HEERE maakt de gevangenen los,

de HEERE opent de ogen van de blinden.

De HEERE richt de gebogenen op,

de HEERE heeft de rechtvaardigen lief.

De HEERE bewaart de vreemdelingen,

Hij houdt wees en weduwe staande,

maar de weg van de goddelozen maakt Hij krom.

De HEERE zal voor eeuwig regeren;

uw God, Sion, is van generatie op generatie.

 

Halleluja!

Adresgegevens

Gereformeerde Kerk
Bjirkewei 86
9287LG Twijzelerheide

Login