donderdag, 02 juli 2020

Preekrooster

 

datum      foargonger         oargelist

7 juni     mw. ds. E. Peersma     ?

14 junie   ds. C.W. Neef     ?

21 juni   ds. T. Huttenga  ?

28 juni         

 

Login